PROJEKTY


Projekty zrealizowanie

W Katedrze Geologii Podstawowej w latach 1994-1997 opracowano konfigurację sprzętu komputerowego do szczegółowej kartografii geologicznej i opracowano metodykę oraz koncepcję szczegółowych rozwiązań wielkoskalowego zdjęcia geologicznego ze wspomaganiem komputerowym, dostosowanego dla potrzeb użytkowników lokalnych i planistów oraz władz lokalnych.

Dla wytestowania przyjętej koncepcji, podczas realizacji tematu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (nr 9 860 200 106), opracowano kilkadziesiąt oryginalnych modułów analitycznych (map tematycznych) okolic Miasta Jaworzna w skali 1:10 000.

Do opracowania map wykorzystano program komputerowy GeoGraphix Exploration System 7.7 przeznaczony do wykorzystania w geologii do poszukiwania ropy naftowej i gazu (Technika Poszukiwań Geologicznych, nr 6/1996). W czasie realizacji tematu badawczego testowano również sprzęt GPS (Przegląd Geologiczny, nr 10/1997) oraz fotograficzny aparat cyfrowy z funkcją GPS.

Na bazie powyższego projektu badawczego oraz projektu indywidualnego Z. Małolepszy opracował w ramach pracy doktorskiej "Geosynoptyczny model pola geotermicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW)" zaprezentowany w zestawie map zasobów energii geotermalnej.

W 1997 roku Z. Perski rozpoczął pionierską w skali światowej próbę zastosowania interferometrii radarowej (InSAR) do śledzenia osiadania terenu na obszarze GZW. Efektem podjętych prac była praca doktorska, a jej wyniki zostały przedstawione m.in. na łamach Przeglądu Geologicznego (nr 2/1999) oraz na pierwszej w Polsce stronie internetowej poświęconej Satelitarnej Interferometrii Radarowej.

Moduł InSAR jest nadal rozwijany, m.in. w ramach tematu badawczego nr 5 T12 B04 722 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów powierzchni terenu w Polsce (GEO-IN-SAR)". Efekty prowadzonych prac są publikowane min. na łamach Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 16/2006 oraz Przeglądu Geologicznego nr 7/2007.

W latach 1997-2000 opracowano, prawdopodobnie pierwsze w Polsce, cyfrowe mapy geosynoptyczne w skali 1:10 000 Miasta Tarnowskie Góry i Gminy Szaflary. Zestawione bazy danych oraz mapy (wersje analogowe i cyfrowe), opracowane w ramach tematu badawczego nr 9 T12 B01 013 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, zaprezentowano i przekazano władzom samorządowym.

W latach 2000-2003 Z. Małolepszy rozwijał metody numerycznego modelowania z zastosowaniem programu symulacyjnego TOUGH2, opracowując w ramach tematu badawczego nr 5 T12 B04 722 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych model "Pola geotermicznego w obszarze zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie".

W latach 2003-2005 E. Kurowska, wykorzystując nowe możliwości programu Geographix Exploration System (wersja R2003) przygotowała rozprawę doktorską nt. "Pole cieplne północno-zachodniej Polski na tle modelu strukturalno-geologicznego", publikując wygenerowane mapy w Technice Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 2/2006.

W roku 2003 Z. Małolepszy rozpoczął rozwijać nowatorskie w skali światowej prace w zakresie wielowymiarowych map geologicznych w skali regionalnej (Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia,nr 3/2003). Zaowocowało to współpracą z Państwowym Instytutem Geologicznym w budowie "Przestrzennego modelu wgłebnej budowy geologicznej Polski" w interwale głębokości od 500 do 6000 m n.p.m.

więcej...

Prace w zakresie nowoczesnej, trójwymiarowej kartografii geologicznej prowadzone są również we współpracy międzynarodowej dla obszarów Ameryki Północnej.

więcej...

Z.Małolepszy wraz z zespołem, realizując w lata 2004-2007 temat badawczy nr 4 T12B 046 27 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Interaktywny system wielowymiarowej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych", opracował:

  1. interaktywny system wielowymiarowej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych. System opracowano w formie programu komputerowegoGeo3D i jako część niniejszego serwisu internetowego Geowizualizacja 3D.
  2. trójwymiarową mapę geologiczną Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w skali regionalnej oraz kilka modeli geologicznych w większej skali.

Projekty w realizacji

2004-2007 3D dynamics of the Ferrar Magmatic Mush Column, Dry Valleys, Antarctica

2006-2007 3D model lodowca Hans, SW Spitsbergen